Search
Close this search box.

Informaliteti i lartë i ekonomisë dhe përdorimi i ulët i kartave dhe terminaleve bankare

Intervistë e Drejtores së Sekretariatit të KI, znj. Diana Leka në Revistën Bankieri.

Niveli i informalitetit, sidomos në qytetet bregdetare, mbetet veçanërisht problematik, ndaj dhe bizneset operojnë në informalitet, e për këtë arsye, ndoshta nuk parapëlqejnë të instalojnë POS-e, për të fshehur xhiron, por edhe si pjesë e konkurrencës së pandershme.

Informaliteti ka qenë një nga shtyllat kryesore të punës sonë që në fillim, në kuadër të stimulimit të debatit mbi problematikat kryesore të klimës së investimeve në vend. Sekretariati i Këshillit të Investimeve ka analizuar informalitetin (2015-2019) në ekonominë shqiptare në përgjithësi, si dhe në sektorë të veçantë, si: turizmi dhe bujqësia. Konkretisht, në turizëm analiza synoi të evidentojë në çfarë mase veprimtaria ekonomike ndikohet nga veprimtaria informale dhe evazioni fiskal, ku me “ekonomi informale” nënkuptohen veprimtaritë ekonomike që përfshijnë transaksionet monetare, që lidhen me veprimtari ekonomike të ligjshme, që mbartin evazion fiskal, ose shmangie taksash. Theksoj se, pjesa kryesore e subjekteve në turizëm (rreth (300), që u përfshinë në analizë ishin biznes i vogël dhe i mesëm, kryesisht “akomodim hoteleri” dhe “agjenci turistike”. Gjatë analizës dhe konsultimeve u evidentua si problematikë numri i ulët i transaksioneve me karta debiti/krediti në përgjithësi në vend, por specifikisht, në zonat turistike. Problematika u perceptua fillimisht si problem nga këndvështrimi i turistëve, sesa i pronarëve të strukturave akomoduese/restoranteve/bareve, etj. Kështu, turistët kishin evidentuar raste të mungesës së POS-eve në zonat turistike, duke bërë shpesh pagesa me para’ në dorë. Ndërkohë, kishte raste që pronarët e subjekteve ishin të pajisur me POS-e, por ata vinin në dukje koston e mirëmbajtjes së tyre, për sa kohë që numri i përdoruesve nuk ishte i lartë.

Gjithashtu, Sekretariati ju referua edhe disa studimeve qe konfirmonin një lidhje të drejtpërdrejt midis nivelit të informalitetit dhe nivelit të ulët të transaksioneve, nëpërmjet mjeteve elektronike, si: POS-et2, ose pagesat nëpërmjet telefonave celularë, sidomos në sektorët e tregtisë dhe shërbimeve. Kjo, për faktin se pagesat me para’ në dorë, nuk lënë asnjë gjurmë dhe mundësojnë shmangien e raportimit të tyre, si pjesë e xhiros, duke u bërë një nga shkaqet e ekonomisë së fshehur dhe shmangieve tatimore në turizëm. Nga ana tjetër, edhe numri dhe përdorimi i kartave të debitit dhe kreditit nga popullata mbetet ende më i ulëti në rajon. Po kështu, u analizuan edhe të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë, ku rezultoi se, numri i përgjithshëm i terminaleve POS në Shqipëri, deri në fund vitin 2018, ishte vetëm 8.726, nga të cilat 7.259 ndodheshin në qarkun e Tiranës. Në tremujorin e tretë të 2019-ës, numri i përgjithshëm i terminaleve POS u rrit në 10.837, por mbetet ende më i ulëti në rajon.

Në këtë kontekst, rekomanduam një analizë më të thelluar të problemit, edhe në kuadër të globalizimit dhe krahasimit me vendet e rajonit, por edhe në perspektivën e rolit të rëndësishëm që ka edukimi i gjithëpërfshirjes
financiare në ekonomi.

  1. Arsyet e përdorimit ende të ulët të këtyre instrumenteve në Shqipëri. Niveli i ulët i përdorimit të këtyre instrumenteve nga biznesi, sidomos ai i vogël dhe i mesëm, lidhet me kostot, procedurat dhe qasjen e kufizuar në shërbimet bankare. Niveli i informalitetit, sidomos në qytetet bregdetare, mbetet veçanërisht problematik, ndaj dhe bizneset operojnë në informalitet, e për këtë arsye, ndoshta nuk parapëlqejnë të instalojnë POS-e, për të fshehur xhiron, por edhe si pjesë e konkurrencës së pandershme. Kjo gjendje po ndryshon disi, meqenëse sektori është në rritje dhe një shërbim i tillë është kërkesë e kohës, veçanërisht në turizëm, ku turistët e huaj kërkojnë standard.
    Nga pikëpamja sektoriale, ndonëse strategjik për vendin, turizmi apo bujqësia, mbeten sezonale, e për rrjedhojë, subjektet (veçanërisht të vogla e të mesme) konsiderojnë kostot e mundshme të këtij shërbimi bankar. Ndërkohë, Shqipëria mbetet një destinacion i ri turistik, me sfidën për t’u pozicionuar në tregun botëror. Ndaj, dinamikat e fundit të analizuara nga KI, por jo vetëm, evidentojnë potenciale të rritjes se kërkesës, por duhet të analizohen me “kërkesën për cilësi” dhe konkurrueshmëri, edhe nga ana e kërkesës. Kuptimi i veçorive të sektorit nga ana e ofertës, përfshirë edhe atë të pagesave me kartë, mbeten mjaft të rëndësishme, duke qenë se shumë nga sfidat që ka sektori sot lidhen me strukturën dhe cilësinë e ofertës, pavarësisht zhvillimeve të rëndësishme në sektor.
  2. Disa nga masat që duhen marrë, për të nxitur përdorimin e këtyre instrumenteve. Sigurisht, sistemi i pagesave është pjesë e rëndësishme e infrastrukturës financiare të vendit dhe lidhet me një sërë faktorësh, përfshirë institucionet, rregullat, apo dhe standardet që mundësojnë ndërveprimet nga ana financiare, ku mbështetja ndaj NMV-ve në sektorët prioritarë kërkon fokus të veçantë. Në këtë kontekst, në kuadër dhe të formalizimit të ekonomisë, ndërhyrja nuk duhet të jete me politika të pjesshme, por e integruar me bashkëpunim të aktorëve kryesorë: qeveri, bankë qendrore, sektor bankar, por dhe vet subjektet private, që janë të interesuara për konkurrencën e ndershme, pasi “informaliteti i lartë sjell informalitet”. Përveç përdorimit të kartave bankare, si mjet pagese, theksi duhet të vendoset në përgjithësi te qasja e ulët/kufizuar në shërbime financiare të bizneseve dhe individëve, për shkak të pranisë së kufizuar të bankave, numrit të ulët të POS-eve, kostove të larta administrative dhe atyre të mirëmbajtjes, lidhur me llogaritë bankare dhe mungesën e marrjes përsipër nga BANKAT të ndonjë rreziku, që lidhet me financimin në përgjithësi dhe nxitjen e përdorimit të instrumenteve të pagesës, në veçanti.

Nga ana tjetër, duhet rritur aksesi i popullatës dhe biznesit në shërbimet bankare, nëpërmjet edukimit financiar dhe rritjes së besimit te sektori bankar, e njëkohësisht duhet rritur transparenca e bankave mbi kostot e shërbimeve dhe të kartave, e në veçanti të mund të rivlerësohen komisionet bankare mbi pajisjen dhe mirëmbajtja e këtyre instrumenteve. Gjithashtu, nevojitet bashkërendim i masave anti-informalitet dhe ato që nxisin formalizimin vullnetar midis Ministrisë së Financave & Ekonomisë dhe Bankës së Shqipërisë, si p.sh.: inkurajimi i përdorimit të kartave nëpërmjet instrumenteve fiskale dhe në të njëjtën kohë, afrimi i shërbimeve bankare me pranë bizneseve, veçanërisht atyre të vogla. Së fundi, Këshilli i Investimeve do të rekomandonte që: Inkurajimi i pagesave përmes përdorimit të POS-eve dhe pagesave elektronike do të ndikonin në nivelin e lartë të ekonomisë së fshehtë në veprimtarinë e turizmit, ato do të rrisnin pajtueshmërinë e biznesit me tatimet dhe do të kontribuonin ndjeshëm në rritjen e transparencës dhe reputacionit të ofertës shqiptare në turizëm, sidomos për të huajt. Mënyrat e përballimit të kësaj sfide duhet të jenë objekt diskutimi të mëtejshëm me Bankën e Shqipërisë, bankat tregtare dhe Ministrinë
së Financave & Ekonomisë, me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme dhe shmangien e kostove shtesë për bizneset, sidomos për mikro-bizneset. Praktika ndërkombëtare ofron disa masa që mund të ndiqen. Përveç sa më sipër, zbatimi në praktikë i rregullave mbi kategorizimin dhe klasifikimin e strukturave akomoduese, sipas dispozitave të dekretit Nr.730 datë 20.10.2016 të Këshillit të Ministrave: “Për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave të akomodimit”, të cilat e bëjnë të detyrueshëm përdorimin e terminaleve POS në hotele/resorte me 4 dhe 5 yje, do të ndihmonin në formalizim.

Shkarko në pdf.

Intervistë e Drejtores së Sekretariatit të KI, znj. Diana Leka në Revistën Bankieri Nr. 34 (janar 2020)

 

car rental tirana real estate saranda