Sekretariati i Këshillit të Investimeve Konsulton Gjetjet Paraprake mbi Ecurinë e Portalit e-Lejet

TIRANË, 25 Tetor – Sekretariati i Këshillit të Investimeve organizoi të mërkurën një konsultim në nivel...

Read More >>

Sekretariati i Këshillit të Investimeve diskuton gjetjet paraprake të Anketimit me Bizneset

Gjetjet paraprake të Anketës së Sekretariatit të Këshillit të Investimeve “Mbi disa Aspekte të Klimës së...

Read More >>

Sekretariati konsulton me aktorë vendorë, problematikat e ecurisë së portalit të lejeve dhe inspektimeve

Në kuadër të punës për evidentimin  e problematikave të biznesit në lidhje me ecurinë e portalit...

Read More >>

Risitë e Kodit të Ri Doganor dhe Dispozitat Zbatuese, Biznesi Takim Konsultues me Doganat

Sekretariati i Këshillit të Investimeve në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Dhomën e Tregtisë...

Read More >>

Këshilli Investimeve diskuton mbi Lehtësimin e Proçedurave Doganore

Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi më 9 Maj mbledhjen e tij të radhës drejtuar nga Ministrja...

Read More >>
Testimonial Quote

“Dialogu publik-privat mund të marrë forma të ndryshme. Megjithatë, për të patur një impakt sistematik, një dialog i tillë ka nevojë për një platformë të ngritur dhe të besueshme. Kjo platformë duhet të jetë një forum me mbledhje të rregullta midis autoriteteve dhe komunitetit të biznesit, i tillë që bizneset të shprehin lirshëm shqetësimet e tyre dhe qeveria t’iu përgjigjet në mënyrë të besueshme.”

Sir Suma Chakrabarti, President i BERZH – Londër, 2 Mars 2017

Testimonial Quote

Sot sfida kryesore e vendit tonë, lidhet me tërheqjen e investimeve të huaja dhe Këshilli i Investimeve nëpërmjet komunikimit të vazhdueshëm me biznesin, ka ndihmuar në përmirësimin e klimës së biznesit dhe investimeve në vend, me qëllim heqjen e barrierave që pengojnë sipërmarrjen për tu zhvilluar.

Znj. Milva Ekonomi, Ministër i Zhvillimit Ekonomik – Londër, 2 Mars 2017

Testimonial Quote

“Këshilli i Investimeve duhet të shërbejë si një urë lidhjeje midis komunitetit të biznesit dhe qeverisë duke u bërë një katalizor në krijimin e mjedisit të duhur për investime.”

Sh.T. Z. Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë – Tirana, 15 Prill 2015

Testimonial Quote

“Ky është një moment historik në bashkëpunimin tonë me BERZH. Krijimi i kushteve të duhura për investime është një detyrë e rëndësishme dhe kemi besim se do të bëjmë progres të mëtejshëm nëpërmjet punës së Këshillit të Investimeve. Jemi të bindur që forcimi i klimës së investimeve dhe përmirësimi i qeverisjes do të rrisin tërheqjen e investitorëve ndaj Shqipërisë.”

Z. Arben Ahmetaj, Ish Ministër i Zhvillimit Ekonomik (2013-2015) – Tirana, 15 Prill 2015

Testimonial Quote

“Ky hap tregon përkushtimin e madh të autoriteteve shqiptare ndaj axhendës së reformave. Na vjen mirë të shohim Iniciativën tonë për Klimën e Investimeve dhe Qeverisje të japë rezultate, pasi rritja ekonomike mund të stimulohet vetëm nëpërmjet proçesit të ndryshimit dhe adaptimit të reformave të favorshme për tregun.”

Z. Alan Rousso, Ish Drejtor i Përgjithshëm për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Partneritet pranë BERZH, Londër – Tirana, 15 Prill 2015

RRETH KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

Këshilli i Investimeve është një platformë e ngritur nga autoritetet shqiptare me mbështetjen e BERZH-it për të rritur dialogun midis qeverisë dhe sektorit privat, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të nxitur qeverisjen e mirë. Puna e Këshillit mbështetet nga Sekretariati, një organ i pavarur me profesionistë të përzgjedhur dhe kontraktuar nga BERZH për t’u angazhuar drejtpërsëdrejti me komunitetin e biznesit. Financimi fillestar për Sekretariatin është ofruar nga Qeveria Italiane.

TIRANË, 25 Tetor – Sekretariati i Këshillit të Investimeve organizoi të mërkurën një konsultim në nivel teknik mbi temën “Portali...

Read More >>

TIRANË, 11 Tetor – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara dhe BERZH nën...

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
nga BERZH dhe Fondi i Bashkëpunimit Teknik Italian

EBRD