Këshilli i Investimeve – Nga Pagat e Ulëta tek Produktiviteti i Punës për një Rritje të Qëndrueshme Të gjitha publikimet Lexo më shumë Këshilli Investimeve Parashtron Rekomandime për Lehtësimin e Kalimit të NVM-ve në Burime Alternative të Energjisë Të gjitha publikimet Lexo më shumë Këshilli Investimeve mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e fuqisë punëtore Të gjitha publikimet Lexo më shumë Përmirësimi i klimës së biznesit - Dialog me shoqatat e biznesit dhe dhomat e tregtisë Të gjitha publikimet Lexo më shumë

Fushat e Punës

Këshilli i Investimeve

Kuadri Ligjor

VKM
Angazhimi i BERZH

Struktura

Kryetari
Anëtarësia

Sekretariati

Stafi
Metodologjia e punës

Avokim

Intervistat në media
Avokimi në evente

Raporte Vjetore të Aktivitetit

Aktivitetet dhe
Arritje Kryesore

Takimet

Si një platformë dialogu publik-privat, Këshilli i Investimeve (KI) lehtëson dialogun ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat dhe formulon rekomandime për përmirësimin e klimës së investimeve në Shqipëri, të cila më pas i propozohen qeverisë shqiptare për vendimmarrje. KI mblidhet periodikisht, çdo tre muaj, sipas një axhendë të miratuar nga anëtarët e tij. Ndërkohë, Sekretariati organizon mbledhje fokus grup dhe tryeza të rrumbullakëta për të diskutuar në nivel teknik shqetësimet e biznesit nën këndvështrimin e sektorit privat dhe të qeverisë.

Publikimet e Fundit

Përmbledhje 2015 - 2021

Për Përmirësimin e Klimës së Investimeve 2015-2021

Janar - Dhjetor 2021

Ky raport monitorimi synon të evidentojë ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të KI gjatë vitit 2021

Prill 2022

Një Vështrim mbi Treguesit e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë

Mars 2022

Objektivat e veprimtarisë gjatë 2021

Anëtarët Tanë