AKTIVITETET KRYESORE

Aktiviteti i Këshillit të Investimeve do të koordinohet nga Sekretariati i
Këshillit të Investimeve, mbështetur nga BERZH.

Disa nga aktivitetet kryesore të Sekretariatit të Këshillit të Investimeve
janë:

 • Propozon axhendën e mbledhjeve të Këshillit të Investimeve duke
  marrë në konsideratë propozime nga anëtarët dhe komuniteti i biznesit;
 • Koordinoon aktivitetin e Këshillit të Investimeve, përfshirë
  përgatitjen e mbledhjeve, hartimin e propozimeve për ndërhyrje ligjore.
 • Kryen konsultime me komunitetin e biznesit në funksion të axhendës
  së Këshillit të Investimeve, merr ankesa dhe raportime nga bizneset dhe/ose
  shoqatat e biznesit për praktika të padrejta dhe ndjek zgjidhjen e tyre me
  institucionet përkatëse.
 • Paraqet përmbledhje për anëtarët e Këshillit të Investimeve mbi
  temat objekt diskutimi për të siguruar cilësi të lartë në vendimmarrjen e
  Këshillit lidhur me rekomandimet konkrete që adresojnë problemet e biznesit;
 • Monitoron zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Investimeve,
  vlerëson rezultatet dhe ndikimin e rekomandimeve të zbatuara për cilësinë e
  klimës së investimeve dhe i raporton KI ecurinë në lidhje me statusin e
  tyre.
 • Mban komunikim të ngushtë me anëtarët e Këshillit të Investimeve,
  me institucionet shterërore, komunitetin e biznesit dhe shoqërinë civile;
 • Informon publikun në lidhje me aktivitetin e Këshillin e
  Investimeve duke përditësuar faqen zyrtare në internet kur është e mundur në
  kohë reale.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council