Grupi Punës – Vrojtim “Mbi Disa Aspekte të Klimës së Investimeve”

AXHENDA

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council