Grupi Punës për TIK (Dixhitalizimi)

Objektivi i punës

Një nga objektivat kryesore të këtij grupi pune është të vlerësojë potencialet për investime në sektorin e TIK (dixhitalizimi) dhe të propozojë një plan të koordinuar pune me të gjitha palët e përfshira me qëllimin përfundimtar të krijimit të kushteve të favorshme për investime në sektorin e TIK. Gjithashtu, ky grup teknik do të lehtësojë dhe propozojë procedurat e nevojshme ligjore dhe rregullatore që synojnë të vlerësojnë, përgatisin dhe zbatojnë veprimet e nevojshme konkrete për zhvillimin e sektorit TIK.

 

Mbledhje Paraprake

Në vijim të Urdhërit të Përbashkët te Punës midis MFE dhe MIE,  me objekt vlerësimin e potencialeve per investime në sektorin e Teknologjisë së Informacionit (me fokus në dixhitalizim), një mbledhje paraprake u mbajt më 20 maj 2020 midis përfaqësuesve të MFE dhe MIE.

Mbledhja e I-rë

Mbledhja e parë në nivel teknik u mbajt më 26 qershor 2020, nëpërmjet platformës Zoom.

Mbledhja e II-të

Mbledhja e dytë në nivel teknik u mbajt më 29 korrik 2020, nëpërmjet platformës Zoom.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council