Kontakt

Sekretariati i Këshillit të Investimeve në Shqipëri

 

Adresa Postare:
Blvd “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë

Numer Telefoni: (+355) 692631300

E-mail: info()investment.com.al

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council