Lajme

Avantazhet dhe Sfidat e Procesit të Ri të Fiskalizimit—Diskutim me Biznesin

22 Janar, 2021

Tiranë, 22 janar 2020/ Procesi i fiskalizimit ka filluar zbatimin më 1 janar 2021, ku krahas avantazheve që pritet të sjellë, bizneset pritet të ndeshen edhe me sfida gjatë fazës së parë të zbatimit. Në këtë kuadër, Sekretariati i Këshillit të Investimeve, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve organizuan një diskutim teknik me sektorin privat (rreth 60 përfaqësues …

Read More >>

Konsultimi i projektligjit “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Start-upeve Inovative”

25 Nëntor, 2020

Tiranë, 25 nëntor 2020 / Sekretariati i Këshillit të Investimeve diskutoi me aktorë të fushës konsultimin e projektligjit “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Start-upeve Inovative”. Realizuar në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, mbledhja tërhoqi vëmendjen e rreth 50 pjesëmarrësve, kryesisht përfaqësues të dhomave dhe shoqatave të biznesit, firmave ligjore dhe konsulencës financiare, …

Read More >>

Këshilli i Investimeve diskuton sfidat dhe rekomandimet për shfrytëzimin e potencialeve për investim në sektorin e agro-përpunimit

10 Nëntor, 2020

Cilat ndërhyrje (qeveri-biznes-donator) janë të nevojshme në nivelin sektorial për të shpejtuar NVM-të agro-përpunuese për të zgjeruar investimet aktuale dhe/ose të reja?

 

Tiranë, 10 nëntor 2020 / Të martën, Këshilli i Investimeve (KI) zhvilloi një mbledhje plenare për të diskutuar sfidat kryesore dhe disa rekomandime për promovimin e investimeve në fushën e agro-përpunimit, me fokus të veçantë: perimet, …

Read More >>

BERZH nis vlerësimin për të përmirësuar kuadrin ligjor për ristrukturimin e bizneseve pas pandemisë

1 Shtator, 2020

Vlerësim mbi Falimentimin dhe Ristrukturimin e Biznesit

 

Në vendet ku operon BERZH, shumë biznese të prekura nga pandemia do të kenë nevojë për mbështetje për ristrukturim

Vlerësimi i legjislacionit kombëtar do të ndihmojë në adresimin e mangësive në kuadrin e falimentimit

Pyetësori do të jetë online për konsultim publik deri më 31 Tetor 2020 në www.ebrd-restructuring.com

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka …

Read More >>

Përdorimi Efikas i Skemave Publike për Garantimin e Kredive Rrit Mundësinë e Financimit të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Shqipëri

27 Korrik, 2020

Tiranë, 27 korrik 2020 – Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Shqipëri janë kontribuese të rëndësishme në ekonominë shqiptare, duke përfaqësuar 99.8 përqind të ndërmarrjeve aktive. Ata kanë punësuar 79.8 përqind të fuqisë punëtore dhe realizojnë rreth 69 përqind të vlerës së shtuar. Zakonisht ky sektor karakterizohet nga informaliteti i lartë (veçanërisht në bujqësi), disponueshmëria e kufizuar …

Read More >>

Këshilli i Investimeve organizon mbledhje plenare për të diskutuar sugjerimet e biznesit mbi Planin e Rimëkëmbjes Ekonomike të Vendit

5 Qershor, 2020

Cili mund të jetë fokusi i reformave në politikat e ardhshme për të adresuar shqetësimet e biznesit të shfaqura gjatë pandemisë COVID19 – likuiditeti, punësimi, barra fiskale, dixhitalizimi, tërheqja e IHD-ve, etj.

Tiranë, 5 qershor 2020 – Të premten, Këshilli i Investimeve (KI) mbajti një mbledhje plenare përmes platformës Zoom për të diskutuar sugjerimet kryesore të biznesit për rimëkëmbjen ekonomike të …

Read More >>

Konferenca Ndërkombëtare e Këshillave të Investimeve: Cilat janë sfidat dhe mundësitë për të mbështetur në kohë bizneset dhe qeveritë

3 Qershor, 2020

2-3 qershor 2020

Konferenca Virtuale e Këshillave të Investimeve të mbështetur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), 2020
“Mbështetje për vendet e operacioneve të BERZH-it në rimëkëmbjen ekonomike shkaktuar nga pandemia Covid-19: Vendosja e Këshillave të Investimeve në qendër të mbështetjes”

Aktiviteti vjetor mblodhi bashkë 12 Këshilla të Investimeve, të mbështetur nga BERZH: Shqipëria, Mali i Zi, Kosova, Moldovia, Gjeorgjia, Bjellorusia, …

Read More >>

Këshilli i Investimeve Nxit Bashkëpunimin Ndër-Institucional përmes Koordinimit të Grupeve të Punës në Sektorë Prioritarë të Ekonomisë

29 Maj, 2020

3 Grupe Pune “Mbi Stimulimin e Investimeve”, në fushën e:

Energjisë

Agro-përpunimit

Dixhitalizimit

2 Grupe Pune për të trajtuar:

Problematikën e bllokimit dhe zhbllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesve nga bankat tregtare bazuar në urdhërat e lëshuara nga drejtoritë e taksave dhe  tarifave vendore pranë bashkive;

Shqetësime të ngritura nga biznesi ne sektorin e burimeve minerare dhe energjitike në lidhje me vendosjen e taksave …

Read More >>

Këshilli Investimeve organizon mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar impaktin e pandemisë mbi biznesin

14 Prill, 2020

Tiranë, 14 Prill 2020 – Të martën, Këshilli i Investimeve (IC) mbajti një mbledhje të jashtëzakonshme në formatin e një videokonference për të diskutuar ndikimin e pandemisë COVID-19 mbi biznesin në Shqipëri, me fokus masat financiare dhe ekonomike të marra nga qeveria për të përballuar pasojat e pandemisë, vëzhgim mbi shqetësimet kryesore të biznesit, si dhe sugjerime për masa në …

Read More >>

Sekretariati i Këshillit të Investimeve në Mbështetje të Sipërmarrjes gjatë Situatës së Emergjencës Shkaktuar nga COVID-19

9 Prill, 2020

Tiranë, 9 Prill 2020 – Në funksion të situatës së epidemisë krijuar nga përhapja e virusit COVID-19, qeveria shqiptare ka ndërmarë një sërë masash që prej 9 mars 2020. Pandemia COVID-19 ka ndikuar veprimtarinë e institucioneve publike dhe kompanive private duke krijuar një situatë të pazakontë në jetën ekonomike të vendit. Në përgjigjë të kësaj, qeveria shqiptare ka miratuar një …

Read More >>

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)