ORGANIGRAMA e këshillit të investimeve

organigrama KI

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Nisma e Evropës Qendrore (CEI).