Search
Close this search box.

Përmbledhje ligjore & Rregullatore

Në funksion të kontrollit të situatës së epidemisë nga COVID-19, në Shqipëri janë ndërmarrë një sërë masash me natyrë shtrënguese/kufizuese të cilat kanë ardhur duke u përshkallëzuar që prej 9 mars 2020. Dinamika e akteve ligjore dhe nënligjore me të cilat janë marrë këto masa ka qenë shumë e madhe. Për t’u ardhur në ndihmë të gjithë bizneseve apo punonjësve të tyre, si dhe partnerëve tanë, Sekretariati ka përgatitur një përmbledhje me informacion mbi aktet kryesore të miratuara dhe masave të zbatueshme, përfshirë edhe paketën financiare të miratuar nga Qeveria për përballimin e pasojave (përditësimi i fundit, gusht 2020).

Masat për Covid-19 | Gusht 2020

Përmbledhje mbi aktet dhe masat e marra në Shqipëri

Stimujt për investime | 12 Maj 2020

Përmbledhje e Masave & Akteve të Ndërmarra në Shqipëri

Për Lejet e Ndërtimit | 2016

Legjislacioni i përditësuar për lejet e ndërtimit (në shqip)

Mekanizmat e ankesave të Investitorëve

Për Lejet e Ndërtimit

Për Lejet e Ndërtimit | 2016

Legjislacioni i përditësuar për lejet e ndërtimit (në shqip)