Përpjekjet e KI në Përmirësimin e Dialogut në Nivel Politikash në Kuadër të Klimës së Investimeve-Sfidat dhe Prioritetet Kryesore

Shtator 16, 2019

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)