Stafi

Stafi i Sekretariatit rekrutohet nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim (BERZH) nëpërmjet një proçedure konkurruese dhe transparente, duke respektuar standartet profesionale të punës. Numri i stafit të Sekretariatit vendoset nga BERZH.

Dr. Diana Leka – Drejtore e Sekretariatit

Dr. Diana Leka është eksperte me përvojë të gjatë në fushën e tregtisë dhe investimeve të huaja direkte. Ka punuar mbi 20 vite në sektorin publik dhe atë privat si dhe në menaxhim të projekteve (BE, IFC, UNDP, GIZ) me fokus nxitjen e tregtisë rajonale dhe tërheqjen e IHD-ve, avokatimin publik mbi konkurrueshmërinë e bizneseve, SME-të dhe eksportet, monitorimin e politikave publike, etj. Znj. Leka është auditore e liçensuar nga Moody International (2005) dhe Menaxhere Evropiane e liçensuar për Sistemet e Manaxhimit të Cilësisë nga Instituti Gjerman i Cilësisë. Si konsulente e pavaruar, ajo ka kryer shërbime konsulence në ngritjen e sistemeve të menaxhimit të cilësisë (ISO, HACCP) për kompani të ndryshme private dhe publike sikurse edhe Vlerësuese e paravarur kontraktuar nga Delegacioni i BE në Shqipëri në lidhje me vlerësimin e ofertave për IPA 2007 për mbështetjen e SME-ve për t’u bërë më konkurruese në tregun evropian. Ajo ka publikuar artikuj të ndryshëm në median e shkruar mbi çështje që kanë të bëjnë me klimën e investimeve në Shqipëri, sfidat e kompanive shqiptare gjatë integrimit në BE dhe tregjet rajonale, sikurse edhe rreth investimeve në Shqipëri krahasuar me rajonin. Ka qenë Koordinatore Kombëtare e Raportit Kombëtar të Investimeve (UNDP/UNCTAD/BoA, INSTAT, etj.) për 2010 dhe 2011.

Znj. Leka ka kryer studimet universitare në Degën Ekonomi pranë Universitetit të Tiranës, dhe studimet Master në Ekonomi dhe Menaxhim Financiar pranë Universitetit Aix-Marseille Nr. 2, Francë, si dhe ka mbrojtur doktoraturën me temë “Sfidat e kompanive shqiptare në proçesin e integrimit në BE” pranë Universitetit të Tiranës. Gjithashtu, prej 1998, ajo ka qenë lektore për Menaxhimin e Operacioneve, Menaxhimin e Cilësisë pranë universiteteve publike dhe private në Shqipëri.

Pas përvojës së saj të fundit si Këshilltare e Ministrit të Financave 2013-2014, znj. Leka iu bashkua Sekretariatit të Këshillit të Investimeve në pozicionin e Drejtores, duke udhëhequr punën në identifikimin e pengesave kryesore për investime në sektorë kyç të ekonomisë, duke lehtësuar proçesin e konsultimit me sektorin privat në përpunimin e pengesave kryesore dhe rekomandimeve përkatëse të të bërit biznesit dhe organizimit të punës së Këshillit të Investimeve.

Elvis Zerva – Ekspert Ligjor

Z. Elvis Zerva (LL.M) ka eksperiencë ligjore 10 vjeçare në sektorin privat, në fushën bankare dhe atë të komunikimeve elektronike, në trajtimin e çështjeve gjyqësore dhe atyre të legjislacionit. Z. Zerva ka kryer studimet universitare në Degën Drejtësi dhe Studimet Master në Degën e së Drejtës Europiane dhe Kushtetuese të Krahasuar, të dyja pranë Universitetit të Tiranës. Aktualisht ai është duke ndjekur studimet Master (LL.M) në fushën e Ligjit Europian për Konkurrencën pranë University of London.  Që nga viti 2008, Z. Zerva është anëtar i Dhomës së Avokatisë.

Në funksionin e tij si Ekspert Ligjor pranë Sekretariatit të Këshillit të Investimeve Z. Zerva do të identifikojë aspektet ligjore që përbëjnë pengesa ndaj zhvillimit të sektorit privat dhe klimës së investimeve në Shqipëri, do të përgatisë analiza të detajuara për problemet e identifikuara si dhe do të japë rekomandime në nivel praktik, me qëllim përmirësimin e klimës së biznesit në përgjithësi dhe nxitjen e investimeve (vendase dhe të huaja).

Mimoza Agolli – Eksperte Ekonomie (me kohë të pjesshme)

Ms Mimoza Agolli has recently joined the Secretariat of Investment Council on a short-term assignment as an Economic Expert. She has an extensive experience as a consultant /researcher on economic issues, with a focus on welfare and distributional impact of public policies including fiscal policies, education and employment. She is an excellent connoisseur of national statistics and possesses expertise in using quantitative tools, econometric and computational ones, in research and policy analyses. She has been providing her expertise for the public sector, private banking institutions, NGOs and international organisations on numerous assignments. Ms Mimoza Agolli holds a Bachelor of Arts in Economy and Finance, with minor in Tourism Management from University “F. S. Noli”, in Korçë. She pursued graduate studies in Applied Economics and Management Sciences, in Greece at Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH/CHIEAM). She is currently completing her research work as part of PhD studies in Quantitative Economics, Faculty of Economics (CAU, Germany).

Elisa Lula – Asistente Administrative

Znj. Elisa Lula ka një përvojë gjashtëvjeçare (2003 – 2009) në një kompani italiane, lider në tregun evropian në industrinë mekanike dhe një përvojë pesëvjeçare (2009 – 2014) në administrimin e projekteve ndërkombëtare të fokusuara në inovacion dhe konkurreshmërinë e SME-ve. Ajo ka kryer studimet universitare pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës si dhe ka kryer studimet master në menaxhim biznesi (MBA) me fokus Sipërmarrje pranë Regent University (SHBA). Në këtë pozicion, Elisa asiston në të gjitha çështjet administrative dhe logjistike, menaxhimin e korrespondencës së KI, organizimin e mbledhjeve, menaxhimin e evenimenteve, etj.

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, BERZH dhe Nisma e Evropës Qendrore (CEI).