RRETH KËSHILLIT TË INVESTIMEVE

Këshilli i Investimeve është një platformë e ngritur nga autoritetet shqiptare me mbështetjen e BERZH-it për të rritur dialogun midis qeverisë dhe sektorit privat, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të nxitur qeverisjen e mirë. Këshilli i Investimeve ka në përbërjen e tij përfaqësues të lartë të qeverisë, përfaqësues nga shoqatat e biznesit dhe agjencitë shumëpalëshe.

Puna e Këshillit mbështetet nga Sekretariati, një organ i pavarur me profesionistë të përzgjedhur dhe kontraktuar nga BERZH për t’u angazhuar drejtpërsëdrejti me komunitetin e biznesit. Sekretariati ofron mbështetje organizative, analitike dhe profesionale për anëtarët e Këshillit të Investimeve.

Këshilli i Investimeve nuk ka për qëllim të zëvendësojë aktivitetin e asnjë ministrie, agjencie apo institucioni të qeverisë. Përkundrazi, Këshilli është një platformë për dialogun midis sektorit privat dhe autoriteteve, me qëllimin përdorimin e përvojës së sektorit privat për të përmirësuar përmbajtjen dhe priotizimin e reformave të politikave. Këshilli i Investimeve synon gjithashtu forcimin e rolit të sektorit privat dhe shoqërisë civile në monitorimin e efektivitetit të aktivitetit të Qeverisë në fushën e reformave të qeverisjes.

Këshilli i Investimeve promovon qeverisjen e mirë publike dhe të korporatave, përmirëson cilësinë e këshillimit që qeveria merr nga sektori privat, dhe nxit avokimin e bazuar më shumë në dëshmi. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme për këtë platformë që të mbetet transparente, e pavarur dhe sa më përfshirëse.

– VKM 

–  Rregullorja e Brendshme

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, BERZH dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO)

Albanian Investment Council