Mbledhja Nr. 4 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Mbledhja e katërt e Këshillit të Investimeve u mbajt më 2 mars 2016 në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), kryesuar nga Ministri Milva Ekonomi.

AXHENDA :
STATUSI I REKOMANDIMEVE TË MBLEDHJEVE TË MËPARSHME TË KI (ppt)
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

– Përmirësimi i Mekanizmave të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve midis Biznesit dhe Administratës Publike (ppt)

– Dokumenti Përmbledhës – Për Përmirësimin e Mekanizmave të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve midis Biznesit dhe Administratës Publike

– Dokument Pune

Matrica e Rekomandimeve

      PROÇESVERBALI I MBLEDHJES
VENDIMET E MBLEDHJES

Vendimet e mbledhjes